KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ARALIK 2017


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

Künye

 

Sunuş

 

İçindekiler

 

Duygusal Zekânın, Yaşam Doyumu Ve Akademik Başarıya Etkileri Ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları

İsmail BAKAN, Bilge GÜLER

1-11

Karşılaştırmalı Çerçevede Avrupa Parlamentosunda Siyasal Gruplar

Arda Görkem YATAĞAN, Elvettin AKMAN, Hakan Mehmet KİRİŞ

12-23

Türkiye Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartları Konusunda Üniversite Öğrencilerinin Algı Düzeylerinin Ölçülmesi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği

Meral EROL FİDAN, Taner UYSAL

24-35

Osmaniye, Düziçi Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar-2

Metin DEMİRCİ

36-44

Grubel-Lloyd Endeksi İle Endüstri-İçi Ticaret Analizi: Tarım Sektörü Türkiye Örneği

Fatih MANGIR, Adem FIDAN

45-51

İç Denetimin Yapısal Ve İşlevsel Sorunlarının Türkiye’deki Üniversiteler Bağlamında Analizi

Erdal BAYRAKCI, Abdullah DEMİREL

52-60

Düşünümsel Sosyoloji Açısından Zygmunt Bauman Sosyolojisi

Erdinç KİNEŞÇİ

61-70

Mobil Sağlık Uygulamalarının Hastanelerde Kullanılabilirliği: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma

Hüseyin DEMİR,   Elif Türkan ARSLAN

71-83

İthal Otomobil Satışlarının Döviz Kuru Esnekliği: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Nihat IŞIK, Suat Serhat YILMAZ, Efe Can KILINÇ

84-92

Kamuda İşletmecilik Eksenli Değişimle Birlikte Çalışanlarda Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmini Düzeyleri:  PTT Üzerine Bir Alan Araştırması

Osman Kürşat ACAR, Çağdaş TÜRKOĞLU

93-102

Strateji Uygulamalarına Etki Eden Faktörler ve Bu Faktörlerin Performans Üzerine Etkisi: Türkiye’deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Araştırma

M. Atilla ARICIOĞLU, Şükran GÖKCE, Mehmet Nuri SALUR

103-113

İktisadi Liberalizmin Özal Dönemi Maliye Politikalarına Etkisi

Recep TEMEL

114-124

Türk Futbol Kültürünün Küreselleşme Kavram ve Süreçleri Bağlamında Değerlendirilmesi

Muhammet Nurullah ÇAKMAK, Mahmut Sami İŞLEK, Uğur KESKİN

125-133

Müşteri Sadakatini Etkileyen Bir Araç Olarak Oyunlaştırma

Kyial BAİTUROVA, Selda BAŞARAN ALAGÖZ

134-143

Petrol Fiyatlarının Makro Ekonomi Üzerindeki Etkisi Ülke Karşılaştırmaları İle Panel Veri Analizi

Mehmet ALAGÖZ, Nur DİLBAZ ALACAHAN, Yağmur AKARSU

144-150

Atatürk İlkeleri Türk Milletine Neler Kazandırdı?

Alaattin UCA

151-162

Enerji Diplomasisi ve Türkiye

M. Fatih Bilal ALODALI, Sefa USTA

163-168

 Yayın ve Yazım Kuralları 

169 – 170