KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ARALIK 2019


 

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

 

 

SAYFA NO

Künye

 

Sunuş

 

Araştırma Makaleleri / Research Articles

 

Örgütsel Stresin Çalışan Performansına Etkisi: Yerel Yönetimlerde Bir Uygulama

The Impact of Organizational Stress on Employee Performance: An Application on Local Governments

İsmail TONBUL ve Zafer AYKANAT

 

 

1- 20

Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak “Bayburtopia”

Utopia as an Ideal City Philosophy and as A Utopia Experiment “Bayburtopia”

 

Şükrü NİŞANCI ve Fatih UÇAN

 

 

21-36

Fight Fire with Fire? Workplace Aggression and How to Reduce Its Negative Effects

Ateşe Ateşle mi Karşılık Verilir? İşyeri Saldırganlığı ve Olumsuz Etkileri Nasıl Azaltılır?

Can BİÇER

 

37-46

Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Adaptation of Shopper's Attitude toward the Point of Sale Displays Scale to Turkish: A Validation and Reliability Study

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ

 

 

47-60

Madencilik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde İç Kontrol ve Hile Riski: Bir Mermer İşletmesi Üzerinde İnceleme

Internal Control and Fraud Risks in Mining Companies: A Study on a Marble Enterprise

 

Meral EROL FİDAN ve Enes Şamil MUMCU

 

 

61-81

Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma

Measuring The Brand City and Brand Image: A Research On Brand Image of the City of Konya

Selda BAŞARAN ALAGÖZ ve Sadettin BİLGEOĞLU

82-100

Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma

A Qualitative Research on Views of University Students Aiming Public Service About Entrepreneurship Education

Şefik ÖZDEMİR

101-114

Karaman ve Aksaray İllerinin Sosyo-Ekonomik Göstergelerinin Karşılaştırılmalı Analizi

A Comparative Analysis of Socio-Economic Structures of Karaman and Aksaray Provinces

Muhlis TEMEL ve Sinem YAPAR SAÇIK

115-141

Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği

Capital Utilization Levels of Entrepreneurs in the Establishment Phase: The Case of Gaziantep

İbrahim YILDIRIM ve Demet KARAYILAN

142-156

Yöneticilerin Mizah Tarzının Çalışanların İş Yaşam Kaliteleri Üzerine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü

The Mediator Role of Psychological Capital on the Effect of Managers' Humor Style on Employees' Quality of Work Life

Resul GÜLEÇ ve Mehmet Sadık ÖNCÜL

157-185

Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma

Evaluation of Hotel Websites Using Content Analysis: A Study in Bishkek

Azamat MAKSÜDÜNOV

186-196