KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ HAZİRAN 2016


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

Künye

 

Sunuş

 

İçindekiler

 

Elektronik Ticaret Sitesi Kullanıcılarının Güven Tutumlarının İncelenmesi: Uşak İlinde Ampirik Bir Çalışma

Ali ŞİMŞEK 

1 - 12

Yurtiçi Kredi Hacminin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Uygulaması

Emine KARAÇAYIR,  Ebubekir KARAÇAYIR

13 - 18

Örgüt Kültürünün Örgütsel Güven ve Özdenetim Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Ferda ÜSTÜN, Kemal Can KILIÇ

19 - 27

Klasik Fransız Sosyoloji Geleneğinde Toplumsal Düzenin Yeniden İnşası Sorunu ve “İkame Din”

Ahmet Zeki ÜNAL

28 – 34

Yeni Mektep Dergisinde Neşredilen Makaleler Işığında 20. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Avrupa’da Eğitime Bakış

Ceyhan BAYINDIR,   Cihad ŞENTÜRK

35-40

Taklit ve Esinlenme Ambalajın Tüketici Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisi ve Karaman’da Bir Uygulama

Murat ÖZ,   Mustafa KAZAK

41 - 56

Şirket İçi Girişimcilik İkliminin Şirket Performansına Etkisine Yönelik Bir Araştırma

A.Elif YAZGAN,  Meral ERDİRENÇELEBİ, A.Aslan ŞENDOĞDU

57 - 64

Arap Baharı Süreci ve Sömürgelerin Çözülmesi

Yusuf SAYIN

65 - 70

Sessizlikteki Mobbing: Mobbing ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki

Umut Can ÖZTÜRK, Ezgi CEVHER

71 - 80

Ütopyalarda Mekân Tahayyülleri: Utopia’nın Mekânı

Arzu MALTAŞ EROL,  Kemal GÖRMEZ

81 - 86

Osmanlıdan Günümüze Türk Toplumunda Aile Yapısı ve Boşanma

Ahmet ÖZKİRAZ,  Gül İŞÇİ BAŞ

87 - 95

Avrupalı Bir Müslüman Olarak İbn Hazm’ın Savaş ve Barış Anlayışı

Mehmet ŞİMŞİR

96 - 105

Hizmetkâr Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Kemal Can KILIÇ,    Yavuz AYDIN

106 - 113

Açılış-Otellerinde Dönüşümcü, Etkileyici, Tam Serbesti Tanıyan Liderlik Tarzlarının ve Çatışma Yönetim Stillerinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi

Haluk TANRIVERDİ,  Orhan AKOVA,  İbrahim ÇİFÇİ

114 - 123

Lojistik Köylerin Önemi ve İntermodal Taşımacılık Faaliyetleriyle Desteklenmesi: Karaman İlinde Bir Uygulama

Murat BAY,  Fuat EROL

124 - 134

Talep Tahminlerinde Bulanık Zaman Serilerinin Kullanılmasına Yönelik İşletme Uygulaması

İrfan ERTUĞRUL, Tayfun ÖZTAŞ

135 - 149

Yayın ve Yazım Kuralları

150 – 151